Izgubljena zarada

Zakon o obveznim odnosima propisuje na koje je načine moguće nadoknaditi imovinsku štetu, odnosno kako popraviti štetu uspostavom prijašnjeg stanja i naknadom u novcu. Tako zakon propisuje da je odgovorna osoba dužna osobi kojoj je počinila štetu uspostaviti prijašnje stanje. Ukoliko uspostava prijašnjeg stanja ne otklanja štetu u potpunosti, tada je odgovorna osoba dužna za ostatak štete dati oštećenome naknadu u novcu, a u slučaju kada uspostava prijašnjeg stanja nije moguća tada je odgovorna osoba dužna oštećeniku isplatiti određeni iznos novca na ime naknade štete. Naknada štete oštećeniku će se dosuditi ako on to zahtijeva, a okolnosti danoga slučaja ne opravdavaju uspostavu prijašnjeg stanja.

Naknada se isplaćuje u obliku novčane rente. Tako se u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja naknada određuje, u pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vrijeme. Renta se plaća mjesečno unaprijed, a vjerovnik ima pravo zahtijevati potrebno osiguranje za isplatu rente, osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano. Ako dužnik ne dade osiguranje koje sud odredi, vjerovnik ima pravo zahtijevati da mu se umjesto rente isplati jedan ukupan iznos čija se visina određuje prema visini rente i vjerojatnom trajanju vjerovnikova života, uz odbitak odgovarajućih kamata. Iz ozbiljnih razloga vjerovnik može i u drugim slučaje­vima zahtijevati, odmah ili kasnije, da mu se umjesto rente isplati jedan ukupan iznos (tzv. kapitalizirana renta).

Uz samu štetu ponekad se isplaćuje i izmakla korist. Visina naknade štete se određuje prema cijenama koje vrijede u vrijeme donošenja sudske odluke, osim slučaja kad zakon odre­đuje što drugo. Prilikom ocjene visine izmakle ili izgubljene koristi (odnosno dobiti) u obzir se obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovitom tijeku stvari ili prema posebnim okolnostima, a čije je ostvarenje spriječeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. Kad je stvar uništena ili oštećena kaznenim djelom uči­nje­nim namjerno, sud može odrediti visinu naknade prema vrijednosti koju je stvar imala za oštećenika.

Oglasi

Kapitalizirana renta

Kapitalizirana renta se može tražiti u slučaju kada osiguratelj nije u stanju dati sredstvo osiguranja isplate te rente (hipoteka na nekretnini osiguratelja ..).

Zahtjev se podnosi sudu, a razlog traženja kapitalizirane rente je nesigurnost osiguratelja da će moći isplaćivati tu rentu .Vještak procjenjuje visinu kapitalizirane rente, a na osnovu aktuarskog izračuna, odnosno aktuarskog vještčenja  sud donosi odluku o jednokratnoj isplati kapitalizirane rente. Izračun kapitalizirane rente ovisi o brojnim faktorima (godinama života, spolu…) , a prilikom izračuna vještak se vodi tablicama aktuarske matematike.

Loša strana kapitalizirane isplate rente jeste ta da se nakon primitka kapitaliziranog iznosa ne može tražiti njezina promjena .

Aktuarsko vještačenje

Aktuarska vještačenja sve su češća prilikom donošenja odluka vezanih uz isplatu naknada štete u obliku rente, kapitalizaciju mirovina i sličnih stavki. Vještaci financijske struke tada se angažiraju na aktuarskim izračunima, a prilikom aktuarskih izračuna služe se tablicama aktuarske matematike objavljenim u Narodnim novinama.

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/2005) navodi u čl. 1088.  da se u slučaju smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja naknada određuje, u pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vrijeme.  Novčana renta plaća se mjesečno i to unaprijed.  Stavak 5. istoga članka navodi da iz ozbiljnih razloga vjerovnik može i u drugim slučajevima (osim u slučajevima osiguranja) zahtijevati, odmah ili kasnije da mu se umjesto rente isplati jedan ukupni, odnosno kapitalizirani iznos.

Kapitalizirana renta naknada je buduće štete koja će se u slučajevima određenim zakonom isplatiti u ukupnom iznosu. Utvrđuje se prema visini mjesečne rente, ovisno o vjerojatnom trajanju života oštećene stranke i uz diskontni kamatnjak. Vjerojatno trajanje života ovisi  o dobi oštećenika i spolu, a određuje se prema tablicama aktuarske matematike.

Stalni sudski vještak za ekonomiju, financije i računovodstvo

Sudski vještaci ekonomske struke najvećim dijelom se bave izračunima financijske prirode, odnosno daju svoje mišljenje i nalaz na stanje stvari iz sudskoga spisa.

Najčešće se angažiraju od strane suda, no često sudjeluju i u vansudskim vještačenjima, primjerice kod utvrđivanja visine duga alimentacije, utvrđivanja visine otplaćenog kredita od strane jamaca, izračunom zateznih kamata, denonimizaciji i konverziji domaće valute, aktuarskim izračunima mirovina, renti, izračunima manjkova u poslovanju i sl.

Vještaci ove struke usko surađuju sa odvjetnicima u vansudskim vještačenjima i prilikom utvrđivanja visine tužbenog zahtjeva.